ملتی که از روند پیشرفت دنیا عقب مانده، عقب مانده نیست. ملتی که همچنان در گذشته سیر می کند، عقب مانده است. ملتی که تنها به تمدن ۲۵۰۰ ساله اش افتخار می‌کند، عقب مانده است.ملتی که هنوز فکر می‌کنند باهوش ترین مردم جهان هستند اما با آمار واقعی سر مخالفت برمی‌دارند، عقب مانده است. ملتی که افتخارش این است که مجموعا کمتر از ۲۰ نفر، در پست های مهم شرکت‌های آمریکایی دارد، عقب مانده است. ملتی که قوم عرب را سوسمار خوار می‌شمارد و نمی‌پذیرد که آن‌ها ( به هر دلیلی و به هر روشی ) رو به جلو حرکت می کنند، عقب مانده است. ملتی که اخبارهای حاشیه ای را دوست دارد، عقب مانده است. و این عقب ماندگی در جای جای کشورمان وجود دارد. از مغازه سر کوچه گرفته، تا اکوسیستم استارتاپی و بخش بخش دولت.

لطفا ذهن مان را خالی کنیم و در آن چیز جدیدی بریزیم