در فضای استارتاپی امروزی، هر روز یک مفهوم جدیدی وارد دنیای کسب و کار میشه و این ادعا رو داره که برای اینکه کسب و کار و استارتاپ تون زنده بمونه و کلی سود داشته باشید باید از این مدل متخصص هم داشته باشید و اون وقت همه میرن سراغ پیدا کردن این افراد که یا توی تیم شون داشته باشند یا مشاور تیم شون باشه و بدین طریق با این توهم برن سراغ آینده که ما بدون شک پیروزیم اما این ها فراموش کردن که پیدا کردن مشکل اساسی مردم و دادن راه حل مناسب برای اون از هر چیزی مهم تره شاید باید همه استارتاپ ها، موقعی که دارن دنبال تخصص های عجیب و غریب می رن این مصرع رو زیر لب زمزمه کنند: نه همین لباس زیباست، نشان آدمیت